سیستم مدیریت جلسات

با این سامانه امکان مدیریت کامل و موثر جلسات را خواهید داشت. برای مدیریت جلسات باید بتوان تمامی فرایند‌های آن شامل برنامه‌ریزی برای جلسه، برگزاری جلسه و ثبت مصوبات جلسه را انجام داد. برای انجام این فرایندها بصورت کامل، امکانات زیر در این سامانه قرارداده شده است :

 • امکان انجام کلیه مراحل قبل و بعد از جلسه
 • امکان تعریف جلسات و تبدیل آن به یک رویداد تکرار شدنی با شرایط بسیار انعطاف‌پذیر
 • امکان تعریف یادآورها در بازه های زمانی مختلف برای مدعوین جلسه
 • مدیریت تلاقی‌های زمانی مدعوین و تلاقی مکانهای جلسات
 • اطلاع رسانی به مدعوین جلسه
 • امکان پیگیری پاسخ مدعوین جلسه
 • امکان بارگذاری صورتجلسه
 • امکان انجام عملیات مختلف با شرایط سطوح دسترسی و حفظ محرمانگی اطلاعات
 • امکان انجام جستجو های پیشرفته بر روی محتویات صورتجلسات و فایلهای ضمایم و پیش نویس جلسات و … (از طریق جستجوی پیشرفته سامانه)
 • امکان تغییر فرآیندهای گردش کار به منظور تایید مصوبات جلسه و صورتجلسات و …
 • امکان برگزاری جلسه بصورت آنلاین با ابزار چت