سیستم گزارش ساز

شامل گزارشات پایه و گزارشات BI می‌باشد.

گزارشات پایه : گزارشاتی هستند که برای هر سامانه مجزا طراحی شده و شامل گزارشات پرکاربرد در آن سامانه می‌باشد.