سیستم نظام پیشنهادات (پیشنهاد پروژه)

در شرکت‌ها و موسساتی که انجام کارها بصورت برنامه‌کاری و یا پروژه تعریف می‌شوند، نیاز به ثبت پیشنهادات اولیه، دسته بندی و تایید آنها و در نهایت تعریف پروژه کاری می‌باشد. این سامانه بصورت فرآیند محور برای جوابگویی به این نیاز طراحی شده است.

بعضی از ویژگی‌ها :

  • فرآیند تایید شکلی پیشنهادات توسط مسئولین مربوطه
  • فرآیند تایید شکلی توسط خبرگان دانشی (ارتباط به مدیریت دانش)
  • فرایند تبدیل پیشنهاد اولیه به برنامه کاری
  • فرآیند تبدیل پیشنهاد اولیه به سند بالاسری
  • جستجوی پیشرفته