سیستم مدیریت اعضاء و راهبری

در این سامانه تعاريف كاربران، نقش‌ها و همچنين سطح دسترسي انجام مي‌شود. سایر زیرسیستم‎‌ها با این سامانه ارتباط برقرار کرده و کليه نيازهاي احراز ‌هویت و دسترسي به اطلاعات و امکانات خود را از طریق این زیرسیستم انجام می‌دهند. کاربران از طریق ثبت درخواست و تایید مدیر و یا مستقیماً توسط مدیر انجام می‌پذیرد. با این سامانه مدیریت و راهبری کل سامانه انجام می‌پذیرد.