سیستم مدیریت دانش

این سامانه به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارت‌های مهم را که بعنوان سرمایه سازمانی محسوب می‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و به عنوان دانش منتشر نمایند. از مزیت‌های منحصر بفرد این سامانه این می‌باشد با توجه به اینکه ارتباط سایر سامانه‌ها با سامانه مدیریت دانش ایجاد شده است، خروجی سایر سامانه‌ها نیز با رعایت شرایط مربوطه به عنوان دانش نگاهداشت و طبقه بندی شوند. همچنین این سامانه از خدمات سامانه‌های دیگر مانند سامانه ارزیابی برای ارزیابی مقوله‌های دانشی بهره می‌برد. از قابلیت‌های این زیرسیستم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تعریف حوزه‌های دانش وساختار درخت دانش،
  • تعیین خبرگان حوزه های مختلف همراه با اوزان خبرگی مقولات مختلف
  • ثبت انواع دانش‌ها
  • ارزیابی شکلی و فنی دانش‌های ثبت شده
  • جستجوی پیشرفته و مدیریت داده‌ ها و دانش‌ها
  • مدیریت واژه نامه
  • ارتباط این سامانه با سایر سامانه‌هایی که اطلاعات در آن وارد می‌شود