سیستم ارزیابی

یکی از نیازهای اصلی هر شرکت و سازمان برای پویا بودن، داشتن فرایند ارزیابی می‌باشد. با ارزیابی می‌توان عملکرد، اشخاص، پیشنهادات و خروجی‌ها و هر آنچه که در حیطه فعالیت می‌باشد را با تعریف معیارهای درست ارزیابی، مورد بررسی قرارداد تا اثربخشی منابع و عدم انحراف از اهداف را کنترل کرد. یکی از مزایای این سامانه ارزیابی، قابلیت ارزیابی خروجی‌های بعضی از سامانه‌های دیگر (مانند دانش، پشنهاد اولیه و پروژه) در کنار قابلیت ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی، ضابطه و سایر موضوعات دلخواه می‌باشد.
ارزیابی‌های تعریف شده با توجه به زمان شروع ارزیابی به کارتابل ارزیابی کنندگان ارسال می‌گردد.
از قابلیت های این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • تعریف معیارهای ارزیابی و اوزان معیارها
  • تعیین ارزیابی کنندگان و وزن نظرات در حوزهای مختلف ارزیابی
  • تعیین شروع و پایان ارزیابی و ارسال خودکار ارزیابی به کارتابل ارزیابی کنندگان
  • قابلیت ارزیابی موجودیت های مختلف اعم از پروژه، اشخاص حقیقی یا حقوقی و دانش‌ها، اسناد و …
  • نمایش گرافیکی نتایج ارزیابی‌ها بوسیله نمودارهای مختلف